RÕNGU LA PIHLAKOBAR

Õppekava prioriteedid

 1. TERVISEEDENDUS
 2. LOODUSHOID

2018/2019 õppeaastal on õppe-kasvatustöö hüüdlause Tahad latva ronida, hakka tüvest peale! – keskendume laste arengu toetamisele läbi aktiivõppe metoodikate; läbi uurimis-, katsetamis- ja vaatlemistegevuste laste praktiliste loodus- ja keskkonnaalaste oskuste, teadmiste ja teadlikkuse arendamisele.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:
  1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

  2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

  3) lapse loovuse toetamine;

  4) mängu kaudu õppimine;

  5) robootikavahendite kasutamine õppetöö rikastamiseks;

  6) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

  7) lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine;

  8) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

  9) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

  10) kodu ja lasteasutuse koostöö;

  11) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine;

Selleks, et õppekavas püstitatud eesmärke täide viia, toetavad meid
 • Toimekas ja rõõmsatujuline, meeskonnatööd austav personal
 • Õuesõppimise klass meie õuealal
 • Nukuteatri atribuutika koos paljude nukkudega
 • Vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava
 • HITSA projektiga soetatud robootikavahendid